Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de contracten die De Schrijverscentrale opstelt zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
1 U heeft na dagtekening drie werkdagen de tijd om te reageren op de inhoud van het contract.
2 Zonder tegenbericht gaan we er daarna vanuit dat u akkoord gaat met de inhoud van het contract.
3 Betaling geschiedt op basis van de factuur die De Schrijverscentrale enkele dagen na de activiteitsdatum verstuurt.
4 De Schrijverscentrale draagt zorg voor de uitbetaling van de auteur.
5 De Schrijverscentrale stelt zich niet aansprakelijk voor schade, zowel materieel als immaterieel, die mocht voortvloeien uit de via haar bemiddeling tot stand gekomen activiteiten.
6 Film- en/of geluidsopnamen mogen slechts worden gemaakt na uitdrukkelijke toestemming van de auteur.